CasList 5

Cas no.:1 2 3 4 5 6 7 8 9
Product name:A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
      Chemical Name CAS No. Molecular Formula
    Ethanone, 2-bromo-1-(3-methyl-4-isoxazolyl)- (9CI) 59986-36-6 C6H6BrNO2
    4-Trifluoromethylbenzoic acid, 2-ethylhexyl ester 59986-40-2
    O-NITROPHENYL MYRISTATE 59986-46-8 C20H31NO4
    (Z)-(3-Chloro-2-hydroxy-5-nonylphenyl)phenylmethanone oxime 59986-55-9
    (E)-(3-chloro-2-hydroxy-5-nonylphenyl) phenyl ketone oxime 59986-59-3 C22H28ClNO2
    S-3'-deoxyadenosylmethionine 59987-48-3
    S-(N(6),N(6)-dimethyladenosyl)methionine 59987-54-1
    N-[4-[(3-Propionylamino-9-acridinyl)amino]phenyl]methanesulfonamide 59988-06-6
    N-[4-[(3-Butyrylamino-9-acridinyl)amino]phenyl]methanesulfonamide 59988-08-8
    N-(4-amino-2-methoxyphenyl)butanamide 59988-64-6 C11H16N2O2
    Benzoic acid, 2-[[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]- 59988-71-5 C14H9F3N2O4
    1-((4-amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)chloride mixt. with 4- amino-N-2-quinoxalinylbenzenesulfonamide, 5-(4- chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyridinediamine & methyl 4-(acetylamino)-2-ethoxybenzoate) 59988-99-7
    2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-ethynyl- (9CI) 59989-18-3 C6H4N2O2
    DICTYOCARPINE 59989-92-3
    2-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YLMETHYL)-1H-BENZIMIDAZOLE 5999-14-4 C15H12N4
    5,6-Dimethyl-2-benzofuran-1,3-dione 5999-20-2
    (R)-Phenprocoumon 5999-27-9
    LINOLEYL ACETATE 5999-95-1 C20H36O2
    ISOCYANATE POLYMER-BOUND 59990-69-1 C26H25NO
    PRASEODYMIUM TRIFLUOROACETYLACETONATE 59991-56-9 C15H12F9O6Pr
    N-(3-aminophenyl)-3-oxobutyramide monohydrochloride 59994-21-7 C10H13ClN2O2
    2-(4-aminophenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one monohydrochloride 59994-27-3 C10H12ClN3O
    (4R)-(+)-HYDROXY-2-CYCLOPENTEN-1-ONE 59995-47-0 C5H6O2
    4-hydroxy-2-cyclopentenone 59995-49-2
    2-Cyclopenten-1-one,4-methoxy-,(S)-(9CI) 59995-51-6 C6H8O2
    (S)-Bunitrolol 59995-59-4
    Thienamycin 59995-64-1 C11H16N2O4S
    4-[(2-BROMO-4,5-DIMETHOXY-PHENYL)METHYL]-4-[2-[2-(6,6-DIMETHYLNORPINAN-2-YL)ETHOXY]ETHYL]-1-OXA-4-AZONIACYCLOHEXANE BROMIDE 59995-65-2 C26H41Br2NO4
    4-[4-(4-CHLOROPHENYL)-4HYDROXY-1-PIPERIDINYL]-1-(4-CHLOROPHENYL)-1-BUTANONE 59995-68-5 C21H23Cl2NO2
    21-hydroxyfriedelan-3-one 59995-80-1
    4-(glycyl-L-phenylalanylamido)-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl-1-oxy 59995-91-4
    Rifamycin G 59996-09-7
    Pivaloylacetonitrile 59997-51-2 C7H11NO
    2H-Thiopyran-4-carboxylicacid,4-aminotetrahydro-2,5-dimethyl-,(2alpha,4alpha,5alpha)- 59998-11-7 C8H15NO2S